Sual Cavab

Salam behruz hekİm menİm qİzİmİ sİz emelyat etmİsİz hİdroserfalİya dan5 ayİnda usag boyuyur mene maraxlİ olan şunt nece yasİnda deyİsİr veya hec deyİsmİye bİlermİ

Salam.Əgər şuntda heç bir problem yoxdursa və ya şunt tutuldugu halda bele uşağın vəziyyətində heç bir problem yoxdur təkrarı müdaxiləyə ehtiyac yoxdur.Təkrari cərrahi əməliyyat yalniz pasientin şuntla bağlı vəziyyətində pisləşmə olarsa aparılır.

Salam Hekİm.Manda boyunda C4 C5 sevİyyede proturuzİya fonunda 4.5 mm onurga beynİ kompresİya edan yİrtİq askar olunur.Bu emelİyyata gostarİsdİr?yoxsa derman mualİcalarİ İla ve ya İdman,fİzİoterapİya İla keca bİlar?İflİc olma rİskİm var?30 yawİm var.x

Salam.Boyun nahiyyəsindəki fəqərəarası disk yırtıqlarının fəsadlaşmalarıbel yırtıqlarına görə çoxdur.Çünki onurğanın boyun nahiyyəsində fəqərəarası disk yirtığı yaranan kimi onurğa beyini sıxır və ciddi nevroloji defisitlər yaradır.Boyun yırtıqlarında pasinetlə boyun MRt müayinısinin nəticələrini birgə dəyərləndirmək lazimdir.Boyun yırtığı əgər ciddi nevroloji defisitlər vermirsə konservativ müalicəyə yaxşı tabe olurlar.Keçmiş olsun

Salam dokdor qİzİmİn 12 yaşİ var onurqasİnİ aşagİ hİsesİnde balaca bİr deşİk var ordan cİrklİ qan gelİr herden kesİlİr arada gelİr xaİş edİrem deyərdİz nedendİ

Salam.Onurğanın aşağı hissəsində kiçik dəliyin olması dermal sinus (qıl dönməsi)dediyimiz bir patologiya olmaq ehtimali var. Adətən dermal sinusun içərisindəki möhtəviyyat vaxtaşırı olaraq irinləyir və ağrıverir. İrin xaricə çıxdıqdan sonra isə ağrılar azalır və proses sakitləşir.Yaxşı olar ki pasientə baxib vəziyyət qiymətləndirilsin.Keçmiş olsun

Salam. Bu dİaqnozun əlacı nədİr: 1)Onurğanın döş hİssəsİndə Th9 fəqərə səvİyyəsİndə vertebral kanalın sol posterolateral hİssəsİndə İntradural tumor(spİnal epİndİmoma güman edİlİr,daha az ehtİmalla menİngİoma düşünülə bİlər) 2)C4-C5 dİskİn dehİdrasİ

Salam.Yaxşı olar ki pasinetə və onurğanın MRT müayinəsinə baxıb vəziyyəti dəyərləndirək.Yazılanlardan aydın olur ki,onurğa kanalında  onurğa beyin qışasının altında onurğa beyini sıxan şiş toxuması var.Bu şiş toxuması heç bir dərman müalicəsi ilə yox olmaz .Belə hallarda gecikdirilmədən onurğa beyin sıxıntıdan azad olunmalıdır.Onurğa beyin şişi cıxarıldıqdan sonra patohistoloji analiz olunaraq şişin xassəsi bilinir.

Salam doktor. Mənİm oğlum 5 aylıqdır. Keysərİyyə İlə 38cİ həftədə doğulub. 3 ayından müalİcə etdİrİrəm. Beyİndə mədəcİklərİnə su yığılıb. Baş ölçüsü 42sm. Bİrdə 6mm su kİstası var İdİ. İndİ 2 mm qalıb. Mədəcİklər 6mm İdİ bİrİ 8 mm İdİ İndİ yenə 6 mm

Salam. Beyində mayenin toplanması yəni hidrosefaliya əgər artmazsa müalicənin davam etdirilməsi məsləhət görülür.Hidrosefaliya bəzi hallarda kompensasiya olunmuş vəziyyətə keçə bilir ki belə hallarda cərrahı əməliyyat tələb etmir.

Hİdrosefalİyasİ olan uşaq tamamİlə sağalır

Salam.Hidrosefaliya beyinde beyin mayesinin artiqliğı nəticəsində yaranır.Beyinə yıgılan maye beyini sıxdığından və problemlər yaratdığından müalicə olunmursa cərrahi əməliyyat məsləhətdir.Cərrahi əməliyyat endoskopik və Venrtikulo peritoneal şuntlama yolu ilə icra olunur.Əgər vaxtinda icra olunmuş əməliyyatlardan sonra shuntun və endoskopik acilar yolun tutulmasi olmasa digər uşaqlardan heç bir əlamətlə fərqlənmir.Bəzən isə bu yollar tutulsada xəstədə kompense olunmuş vəziyyət yarana bilir ki bu zaman təkrarı cərrahi əməliyyat lazım gəlmir.

salam həkİm mənİm belİmdə omba hİssədə şİddətlİ ağrılar olur əyİlİrəm qalxıb dİkələndə ağrıyır buna görə mrt yə getdİm və məndə aşağıdakı dİaqnoz çıxdı mən nə etmlİyəm? L5-S1 fəqərəarası dİskİn İntensİvlİyİ degeneratİv dəyİşİklİklər nətİcəsİndə T2 re

Salam

Onurğaya düşən yükün artmasi zamanı daha çox onurğanın hərəkətli hissəsinin sonu olan L5-S1 fəqərə arası diskdə degenerativ dəyişiklik baş verir.Bu fəqərəarası diskdə pulpoz nüvənin suyunun azalmasına və bu isə öz növbəsində diskdə elastikliyin və diskin hündürlüyünün azalmasına gətirib çixarir.Beləliklə bel ağrıların yaranması üçün şərait yaranır.Bu yüklənmə artarsa fəqərə arası disk yırtığına ( qrıjaya ) gətirib çıxara bilir.Onurğanın həmin nahiyyəsində stabilliyin pozulması yəni spondilolistezin yaranması bel ağrılarlını bir qədərdə artırır.Əgər spondilolistez irəli dərəcədə deyilsə onda dərman müalicəsi və fizioterapiya məsləhət görülür. Sizdə Bel ağrıların azalması üçün bədən kütləsini azaltmaq,daha aktiv həyat tərzi seçmək,bel əzələlərini gücləndirmək lazımdır.

Hekİm men L1 feqeresİnden transoedİkular fİksasİya olmuwam.feqere qulaqcİqlarİnİn sİndİgİna gore.men hansİ muddetden sonra İdmanla mewgul ola bİkerem evelkİ kİmİ yaxud olmaz?

Salam

Onurğa travmalarinda fəqərə sınıqları zamanı stabilliyin pozulması olarsa o zaman  transpedikulyar fiksasiya yəni stabilizasiya əməliyyatı icra olunur.Əməliyyatdan sonra əgər xəstədə nevroloji defisitlər yoxdursa qısa müddət ərzində pasient ayağa qaldirilib gəzdirilir.Təqribən altı ay müddətində pasientə qoruyucu rejim məsləhət görülür.Yaşlı pasientlərdə sümük yumuşaqlığı( osteoparoz) olduğundan hər hansi ağır işdən sonra fəqərələrə qoyulan implantın boşalması ola bilər.Onurğada stabilizasiya əməliyyatı icra olunan pasientlərə daha çox üzgüçülük kimi idmanla məşgul olmasını tövsiyyə edirik. 

Salam. Spİnal Stenoz xəstəlİyİnİn cərrahİ əməlİyyatı necə olur.

Salam

Spinal stenoz dedik də onurğa kanalin hər hansi bir nahiyyədə daralması  anlamı verir.Ən çox onurğanın bel və boyun nahiyyəsində stenoz baş verir.Onurğa kanalının daralması zamanı həmin səviyyədə olan sinir elementlərin sıxılması ola bilir.Əgər kobud nevroloji əlamətlər olarsa spinal stenoza görə əməliyyat qaçılmazdır.Spinal stenoz onurğa kanalını təşkil edən sümük və bağ aparatının qalınlaşması hesabına baş verir.Bu adətən onurğanın həmin nahiyyəsində stabilliyin pozulması hesabına baş verir.Əməliyyat zamanı spinal kanalı genişləndirmək üçün sümük elementlərin götürülməsi və onurğanın həmin nahiyyəsinə implantların yerləşdirilməsi icra olunur.Vaxtın da spinal stenoza görə əməliyyat olunmazsa onda ciddi nevroloji defisitlər qalıcı ola bilir.

Hekİm 10ay bunnan qabaq bİcaqlanma netİcesİnde onurqa beyİnİn kesİlmesİ dİaqnozu qoyulmuwdu.ama tam kseİlme deyİl. Hekİm deyr özü Özünü berpa edecek.sİz ne meslehet gorursuz

Salam

Onurğa beyin  orqanizmin  baş beyin kimi ən təkmil orqanıdır.Baş beyindən bədənin müxtəlif nahiyyələrinə sinir impulsların ötürülməsini təmin edir .Onurğa beyin bu sinir impulslari ötürən liflərdən təşkil olunmuşdur.Onurğa beyinin travması zamanı zədə nahiyyəsindən aşağı hissiyyatın(keylik) və hərəkətin itməsinə ( iflicə) səbəb olur.Çox təəsüf ki, onurğa beyinin iti alətlə kəsilməsi zamanı onun neyrocərrahi əməliyyatla bərpası mümkün deyil.Əgər onurğa beyin travması zamanı onurğa beyində hematoma olarsa və ya hər hansı bir sümük fraqmenti ilə sıxılarsa o zaman onurğa beyinin sixan faktoru aradan qaldırmaq üçün cərrahi əməliyyat lazım ola bilir.Digər hallarda itirilmiş onurğa beyin funksiyalarının bərpası əsasən fizioterapevtik yolladır.Onurğa beyin travmalarından sonra yaranan defisitlərin bərpa dövrü hər xəstəyə görə dəyişir.Bu onurğa beyinin zədələnmə dərəcəsindən ,onurğa beyinin travmatik sıxılmasından  nə qədər vaxt sonra onurğa beyinə yardım göstərilməsindən və  nevroloji defisitlərin dərinliyindən aslıdır.

Salam hekİm .xahİs edİrem cavablandİrasİnİz.Anamİn mrt muayİnesİnde sag L4-5 foramen proyeksİyasİnda texmİnİ 9x7 mm olculu T2 zeİf olculu hİper,T1 İzoİntens ve İntravenoz kontrast madde İnyeksİyasİnda sonra kontranstlanma gosteren struktur askarlanİb

Salam.Onurğa nahiyyəsinin MRT müayinəsinə ilk öncə xəstə ilə birlikdə baxıb dəyərləndirmək lazımdır.Belə proseslər adətən sinirdən inkişaf edən xoş xassəli törəmə olan nevrinoma ola bilir.Onurğa sütünunda rast gəlinən nevrinomalar cərrahi yolla çıxara bilirik.Keçmiş olsun.

Doktor,beyİnde anevrİzma aşkarlanım.Mrt olunan zaman.Təxmİnən 5ml.Stend vasİtəsİlə anevrİzmanı aradan qaldırmaq olar?

Salam

Baş beyinin damarlarinda rast gəlinən anevrizmalarin açıq yəni anevrizmanın kliplənməsi və endovaskulyar embolizasiya ilə əməliyyatı mümkündür.İlk öncə anevrizmanın necə yerləşməsini bilmək üçün xəstəyə selektiv angioqrafiya və ya  beyinin KT angioqrafiya müayinəsi məsləhətdir.

Salam doktor spİnal kanal daralmasİnİn emelİyyat etmeden mualİce etmek olar?

Salam

Spinal kanalın daralması dedik də onurğa kanalını təşkil edən sümük və bağ aparatının qalınlaşması və bunun nəticəsi kimi kanalın mənfəzinin daralması nəzərdə tutulur.Bu zaman kanalın mənfəzində olan sinir elementləri və ya onurğa beyin sıxılır.Dar kanal və ya başqa sözlə spinal stenoz nisbi və mütləq ola bilir.Spinal stenozlarda ilkin olaraq konservativ müalicə və fizioterapevtik proseduralar seçilir.Bu proseduralar spinal kanalı təşkil edən bağ aparatında və sinirlərdə ödemin azalmasına səbəb olur və bununla xəstələr fayda görürlər.Lakin kritik spinal stenozlarda isə müalicə yalnız neyrocərrahi əməliyyatladır.

Salam hekİm İdmandan sonra Bİoyunda agrİlarİm vardİ Sag Elİmde Gucsuzluk yarandİ Mrt etdİm C5C6 aralİgİnda 7mm qrİja var sİnİrİ keskİn sİxİb. Emelİyyata gosterİsdİrmİ? Yoxsa fİzİoterapİyalarla kecer

Salam

Onurğanın boyun nahiyyəsində olan fəqərə arası disk yırtıqları bel yırtıqlarından fərqlənir.Belə ki boyun nahiyyəsində onurğa beyin yerləşdiyindən fəqərə arası disk yırtığı zamanı təkcə sinir kökcüyü yox həm də onurğa beyində sıxıla bilir. Əgər boyun yırtıqlarında onurğa beyinin sıxılması varsa və bu nevroloji defisitlərə səbəb olursa əməliyyatı gecikdirmək olmaz.Çünki onurğa beyinin uzun müddət sıxılması onurğa beyində geri dönməz dəyişiklərə servikal mielopatiyaya gətirib çıxarır.Bu isə uzun müddət fizioterapiya tələb edə bilər.Bu səbəbdən   böyük boyun yırtıqların vaxtında cərrahi əməliyyat olunması məsləhət görülür.Bel  yırtıqlarında kiçik ölçü sayılan disk yırtığı həmin ölçü boyun nahiyyəsi üçün böyük sayəıla bilər. 

Doktur men emelİyyat olundum ama emelİyyata ayaglarİm İflİc vezİyyetde getdİm en agİr vezİyyetde.Vİdalar İle berkİdİldİ.Ama 4 aydİ yerİye bİlmİrem ayaglarİm İslemİr.Mualİce fİzİoterpİya masaj aldİm xeyrİ olmadİ.Belİmde ve dİzlerİmde helede agrİ olur

Salam

Onurğanın boyun və döş nahiyyəsində olan onurğa beyinin sıxılmaları zamanı ən qısa müddətdə onurğa beyinin sıxılması aradan götürülməlidir.Əks uzun müddət onurğa beyin və ya sinirlər sıxılmış vəziyyətdə qalarsa  onlarda geridönməz dəyişiklər- işemik proseslər yaranır. Bu səbəbdən gecikdirilmiş neyrocərrahi onurğa əməliyyatlarında bəzən nevroloji defsitlər qalıcı ola bilir və ya uzun müddətli fizioterapevtik proseduralar aparılması lazım gəlir.

Salam doktor Mənİm onurğamda 9 mm Tarlov kİstası var. 3, 2 mm də yırtıq. Ağrılar çox dehşətlİ olur. Kİstanın müalİcesİ varmı? Qəbulunuza gəlİm..

Salam

Onurğa sütununda rast gəlinən Tralov kistaları əksər vaxtlar əlamət vermir və onlara heç bir müalicə lazım gəlmir. Bel və ya ayaq ağrıların səbəbini araşdırmaq üçün nevroloji statusu dəyərləndirmək lazımdır.

Salam. Menİm bacıma hİdrosefalİya dİaqnozu qoyulub. 30 yaşı var. Endoskopİk emelİyyat tövsİye olunub ve bİze bu emelİyyatın yalnız Türkİyede olduğunu dedİler. Öyrenmek İsterdİm kİ bu emelİyyat Azerbaycanda mümkündür ya yox? Xahİş edİrem sualımı cav

Salam 

Hidrosefaliyanın endoskopik əməliyyatı Azərbaycanda mümkündür.Endoskopik hidrosefaliya əməliyyatını icra edirik.Ancaq hər hidrosefaliya əməliyyatı endoskopik əməliyyat üçün yararlı deyil.MRT müayinələrinə baxmaq lazımdır.Endoskopik hidrosefaliya əməliyyatı zamanı beyin dövr edən su yolların qapanmasına alternativ yol açılır.Endoskopik hidrosefaliya əməliyyatından  sonra da açılmış yolları qapanması ola bilər.Bundan sonra yenidən Ventrikuloperitoneal şuntlama əməliyyatı icra olunması lazım gəlir.

 

Dİsk yırtığı əməlİyyatı 15 dəqİqəlİk əməlİyyatdırmı?

Xeyir. Bu deyim adətən xəstələrimizin bel yırtığının cərrahiyyəsidə istifadə edirlər.Qeyd edim ki,Disk yırtığının cərrahiyyəsində 10-15 dəqiqə əməliyyatın tez və ya gec qurtarması əhəmiyyətli deyil.Önəmli olan disk kütləsinin tam təmizlənməsi və sinir kökcüyün tam sərbəstləşdirilməsidir.Ortalama Bel nahiyyəsidə olan disk yırtığının cərrahiyyəsidəki vaxt 35 dəqiqədən 1saat 10 dəqiqə arası olur.Bu vaxt çox ola bilir. ANCAQ DİSK YIRTIGININ XARİC EDİLMƏSİ 15 DƏQİQƏ OLMASI MÜMKÜN DEYİL.

 

Fəqərəarasİ dİsk yırtıgı LAZER lə əməlİyyat olunurmu?

Xeyir. Fəqərə arası dısk yırtığının cərrahiyyəsində muasir metodlardan esas mikrodiskektomiya və endoskopik diskekomiyadir. LAZER lə DİSK YIRTIĞININ CƏRRAHİYYƏSİ APARILMIR və nə Azərbaycanda nə də ki digər ölkələrdə icra olunmur.Bəzi "doktor"lar dəriyə qoyulan kosmetik tikişi xəstəyə lazer kimi təqdim edirlər.

Salam Hekİm men oglumu rentgen eletdİrmİsem ogluma L5 spİna bİfİda occulta ve S1 S2 spİna bİfİda dİqanozu qoydu ama İndİ 3 yasİ olacaq 1 aya İndİye kİmİ agrİ falan sİkayetİ olmayİb.bu cur usaqlara ne kİmİ mualİcenİ meslehet gorursuz?

Salam.Onurgada rast gəlinə bilən spina bifida occulta -yəni fəqərələrin arxa elenmetlərinin anadan gəlmə qapanmaması var .Lakin dəri örtüyün tamlığı pozulmayib belə xəstələrdə xaricdən baxdiqda dəri örtyündə dəyişiklik görülməyə bilir.Spina bifida dölün ana bətində onurğa sütunun qeyri düzgün formalaşmaması nəticəsində adətən digər qüsurlarla birgə rast gəlinir.Belə uşaqların onurğalarının tam MRT müayinəsi olunması daha məsləhətdir.Dəgər qüsürlar aşkarlanarsa onlara uygun müalicə taktikasi secilir.Əks halda təkcə spina bifidaya heç bir müalicə lazım deyil.

Salam doktor.cox xahİs edİrem sualİma cavab verİn,oncedem teşekkür edİrem bele bİr İmkanİ yarattığınız ucun.oglum İkİ yas yarİmlİqdİ,6aylİqİndan nece defe carpayİdan asİb,gezende de hemcİnİn,stolun skamyanİn ustune cİxİb beton dosemeye cox yİxİlİb.

Salam. Belə deyim var uşaqlar yıxıla yıxıla böyüyürlər.Yani uşaqlar tez tez yıxılırlar.Bu demək deyil ki hər yıxılanda uşağa Baş beyinin KT müayinəsi lazimdır.Əvvəlcə      1 .Uşağın hansı şəraitdə harada yıxıldığını araşdırmaq lazımdır.2.Özünü pis hiss edib yıxılıb yoxsa ehtiyatsızlıqdan yıxılıb? 3.Huşun itməsi və bir neçə dəfə qusması olubmu? 4, Qic olması olubmu? 5.Süstlük varmı? 5Hadisədən nə qədər vaxt keçib və bu müddət ərzində pisləşmə varmı? və s. bu suallara cavab tapmaq lazimdir.Əgər varsa onda baş beyinin komputer tomograiyyası məsləhətdir.

Xahİs edİrem bu dİaqnoz haqqİnda melumat vererdİz. Usaqda tez tez qİcolmalar tutur

Salam

Yaxşı olar ki, uşaq tezliklə etraflı müayinə olunsun və qic olmalarin səbəbi araşdırılsın.Qic olmalar beyində hər hansi həcmli proses və ya beyinin hər hansi bir nahiyyəsində aktivlik olmasini göstərir.Bunun üçün baş beyininn MRT(magnit rezonans tomografiyasi) müayinəsi və EEG (elektro ensefalografiya) müayinəsi məsləhətdir.

Salam Hekİm . Hekİmler 11 yasİndakİ qİzİma İdİopatİk skolİoz dİaqnozu qoyublar, Skolİozun son 2 İl erzİnde yarandİqİ ferz edİlİr, S sheklİnde qeyde alİnan skolİozda hekİmlerİn olcmelerİne gore dosh qefesİ terefden eyİlme bucaqİ 23 derece

Salam 

İdopatik skoliozlar artmağa meyillidir.Əgər skolioz erkən uşaq yaşlarından başlayıbsa və dinamikada skoliozun bucağı artırsa onda skolioz əməliyyatı qaçılmazdır.

Salam həkİm,yoldaşım İkİ səfər hamİlə qalıb və uşağın beynİndə hİdrosefalİ yaranıb. Sİzcə buna səbəb fol çatışmamazlığı ola bİlər? Öncədən təşəkkürlər

Salam

Hamiləlik zamanı əgər hər dəfə də uşaqda hidrosefaliya yaranırsa yaxşı olar ki anada infeksiyalar tam araşdırılsın.Fol turşusunun orta xətt anomaliyaların yaranmasında rolu olduğu bilinməkdədir.

Salam. Doktor. 57-58 yaslİ qadİnda bas esmesİ sebebİyle MRT olunub ve dİaqnoz «Her İkİ beyİn yarİmkuresİnde demİelİnİzasİya ocaqlarİ dİqqete carpİr» yazİlİb. Mualİce olunsada basİnda esme hele de var. Bu hansİ xesteleyİn elametİdİ ve mualİceyle bas

Salam 

Yaşlı pasientlərdə baş beyinin MRT müayinəsində arterial təzyiqə və digər xronik xəstəliklər səbəbindən kiçik ocaq müşahidə oluna bilir.Belə hallar əməliyyat tələb etmir.Nevropatoloqun nəzəarətində və müalicəsində olunmalıdır.

Salam Həkİm! Sİzdən bİr söz soruşmaq İstərdİm. Məndə L5-S1 fəqərələrİ arasında 9 mm yırtıq var. Çox müalİcə almışam və nətİcəsİ yoxdur. Bİr çox həkİm əməlİyyat olmağımı məsləhət görür. Zəhmət olmasa deyərdİnİz, Sİzİn klİnİkada bu xəstəlİyİn əməlİyyat

Salam

Fəqərə arası diskin yirtiğinin ölçüsü cərrahi əməliyyata göstəriş bir o qədər sayılmaz.Yaxşı olar ki ,sizdə olan nevroloji əlamətlərə və bel nahiyyəsinin MRT müayinəsinı baxmaq lazimdir.Əgər digər həkimlər baxib cərrahi əməliyyat deyibsə onda cərrahi əməliyyat oluna bilər. Fəqərəarasi diskin cərrahiyyəsi bizim tərəfimizdən mikrocərrahiyyə ilə icra olunur.

Salam Bəhruz həkİm. 1 sualım var , vaxtınızı ayrıb cavablandıra bİlsənİz mİnnətdar olaram. Qardaşım qızı 4 aylıqdır , rayonda həkİmə aparıblar , həkİm deyİb kİ uzananda, yatanda başı düz qoyulmayıb , əyrİlİk yaranıb . Boyun bandajı almağı məsləhət bİ

Salam

Uşaqlarda kəllə sümükləri bir-biri ilə tam birləşmiş olmur.Kəllə sümüklərin aralarindaki tikişlər tam sümükləşmədiyindən uşaqların başını bir tərəf üstündə qoyulduğundan başın forması deyişə bilir.Dörd ayliq uşaqda başını tez tez yerini dəyişməklə başın formasını normallaşdırmaq olur.

Salam.Allah butun xestelere sefa versİn.hekİmlerede can saglİgİ arzu edİrem.Atamda beyİnde sİs oldugu MRT muayİnesİnde gosterİlİb.sİskİnlİk dagİnİg formadadİ.tefekkur merkezİnİnde ustunu ortub.İkİ aya dİlİ pelteklewdİ İndİ İse cox pİs formadadİr danİ

Salam

Beyin şişlərini vaxtında aşkarlanıb dogru müalicə olunarsa yaxşı nəticələr almaq olur.Beyin şişləri bütün şişlər kimi  iki cür olur.Bədxassəli və xoşxassəli beyin şişləri.Əgər beyin şişləri istər xoşxassəli istərsədə bədxassəli şişlərdə beyini sıxaraq əlamət  verirsə və çıxarılması mümkündürsə müalicəsi yalniz cərrahidir.Bədxassəli beyin şişlərində cərrahi əməliyyatdan sonra kimya terapiyası və şüa terapiyası lazım gəlir.Heç bir beyin şişi dərman müalicəsi ilə yox olmur.

Salam Doktor. Men İyul ayİnda evde yİxİlmİwam, İkİ aydan sonra agrİlarİm yarandİ, Mrt muayİnesİne getdİm , ve mene dİaqnoz qoydular onurgada L1 feqeresİnİn kmpresİyon sİnİgİ , anterİor lİmb sİnİgİ ve klİnoİd deformasİya , L3,L4,L4L5,L5S1 dİsklerİn d

Salam.

Onurğa sütünun travmaları zamanı əməliyyata göstəriş fəqərə sınıgın qəlpələrinin onurğa kanalına doğru yerini dəyişməsi və onurğa beyni və ya sinir elementlərinin  sıxılması nəticəsində nevroloji defisitlərin əmələ gəlməsi və ya onurga sutununda qeyri stabillik yarandigi hallardir. Qeyri stabillik olduğu hallarda gələcəkdə onurğada kifotik deformasiya əmələ gələ bilir ki bu da sonradan onurga beyinin sıxılması və nevroloji defisitlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir.Bu səbəbdən onurğada olan travmanın dərəcəsini vaxtinda dəqiqləşdirmək lazımdır.Bu hallarda onurğa sütnunun stabilləşdirici yani tarnspedikullar fiksasiya emeliyyatı icra olunur.

Salam. İlk öncə sİzə can sağlığı arzu edİrəm. Atamın bugün çıxan MRT cavablarına görə beyİn daxİlİndə şİş aşkarlanıb. Və həkİm neyrocərrah tərəfİndən həmİn şİşİn əməlİyyatla götürülə bİldİyİnİ qeyd etdİ bİzə. Bu əməlİyyat barəsİndə məlumat almaq İstə

Salam

Beyin şişləri əgər dərin nahiyyələrdə yerləşməyibsə və həyatı vacib strukturlara sirayət etməyibsə onda beyin şişlərini əməliyyat edə bilirik.Daha dəqiq isə baş beyinin MRT müayinələrinə və xəstəyə baxdiqdan sonra demək olar.

 

Salam beyİn wİwİnİn emelİyyatİ İle elaqadar sİze har muracİyyet edİm. Istanbul NS klİnİkasİna?

Salam 

Beyin şişi ilə əlaqədar fərq etməz istər İstanbul NS klinikasına istərsə də Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasına müraciət edə bilərsiz

salam.sualİmİ cavablandİrdİgİnİz ucun mİnnetdaram.boyun agrİlarİ,boyun düzlesmesİ,protruzİya ve ya onurganİn dİger hİsselerİnde her hansİ problemİn aradan qalxmagİ ucun en tesİredİcİ vasİte hansİdİr,?uzguculukle bunlardan xİlas olmag olarmİ?beyİn qa

Salam

Boyun ağrıları üçün ən yaxşı vasitə boyun əzələlərinin gərilmə hərəkətləri və boyun əzələlərini gücləndirən idman hərəkətləridır.Üzgüçülük onurğa ətrafı əzələlərin gücləndirilməsində ən yaxşı vasitələrdən biridir.

Salam menİm qİzİmda anadangelme onurga beynİ yİrtİgİ var. Korpelİkden hekİme gostermİsdİk, o vaxt cax balaca oldugundan 3 4 yasİnİ gozledİk, lakİn qİzİm cox nadİnc oldugundan bİraz da gozleyİb 6 yasİnda elemİyyat eletdİrmeyİ qerara aldİq. Hekİme gost

Salam

Uşaqlarda rast gəlinən onurğa beyin yırtığı yaxşı olar ki erkən vaxtlarda əməliyyat  olunsun.Əgər buna uşağın somatik durumu imkan verirsə.Uşaqlar böyüdükcə onurğa sütununda böyüməsi baş verir.Anadan gəlmə onurğa beyin yırtığı olan xəstələrdə onurğa beyinin uc hissəsində olan terminal sap (Filum Terminale) onurğa kanalının aşagı hissəsinı birləşə bilir.Bu zaman onurga sütunun uzunluğu artdıqca onurğa beyində gərilmə baş verir. Bu isə sonradan pəncələrdə deformasiya ,onurğa əyriliyinə(skolioza) ,sidik ifrazının pozulmasına səbəb ola bilir.Düşünürəm ki 6 yaşına qədər saxlamanız bir o qədərdə gecik olmaz .Əməliyyatdan öncə onurğanın MRT müayinəsi məsləhətdir.

ALLAH şəfa versin 

salam mən 2016 cı İldə mrt elətdİrmİşdİm l4və l5 hər İkİ sİrkylyar daralma və sİnur köklərİnİn amputasİyası qeyd olunur. hazırda 38 həftəlİk hamİləyəm bu dİaqnoznan təbİİ doğuşa gedə bİlərəm ya keserİya olmalıyam?

Salam

Hal hazırda ciddi bir sinir sıxılma əlamətləri yoxdursa və bel nahiyyəsində ağrılarınız kəskin deyilsə təbii doğuşla hamiləliyi yekunlaşdıra bilərsiz.2016 ci ildə çəkilən bel MRTsi hal hazirda informativ olmaya bilər.Əsas sizin hazır ki nevroloji durumunuzdur. Əgər bel ağrılarınız varsa çalışın daha çox uzanılı vəziyyətdə olun və çəkinizə nəzarət edin.

ALLAH köməyiniz olsun

Salam. bağİslayİn vaxtınızı alıram.Servİkal lordozun düzləşməsİndən əzİyyət çəkİrəm.Fİzİoterapİya almışam ..nİsbətən yüngüllük hİss elemİsem.kİtab oxuyanda ya da hansİsİa zehnİ fealİyyetlə məsgul oldugda agrİlarİmİn artdİgİnİ hİss edİrəm.bu ne İlə əl

Salam.Son zamanlar texnolgiyanin inkişafı ilə əlaqədar  smatrfonlarla ve komputerle işləməyin artması olaraq boyun nahiyyəsində ağrılar artmışdır.Bunun səbəbi boyun nahiyyəsində önə əyilmiş vəziyyətdə uzun müddət  eyni durulması boyun əzələlərin yorulmasına və zəifləməsinə səbəb olur və bu da boyun lardozunun düzləşməsinə gətirib çıxarır.Bunun qarşisini almaq və ya mövcud hamarlaşmış boyun lardoz zamanı ağrıları azaltmaq üçün boyun əzələlərini gücləndirən idman hərəkətləri etmək lazımdır.

Salam hekİm..Menİm 35 yaşım var,aylardır sağ qılçamda keskİn ağrı ,göyneme ve gİzİltİler olur,esasen de axşamçagı ve axşamlar..Sİzce sebeb nedİr? Ve men hansı aparatdan keçmelİyem?..Çox xahİş edİrem mene kömeklİk edesİz..önceden teşekkur edİrem..

Salam.

Ayaqlarda olan keskin ağrılar ,göynəmə, keylik ayağa gedən sinirlərin sıxılması əlamətləri ola bilir.Yaxşı olar ki ,sizdə olan nevroloji statusu nevropatoloq və ya neyrocərrah tərəfindən dəyərləndirilsin sonra hər hansi bir müayinə məsləhət görülsün.Onurğanın müxtəlif nahiyyələrində olan sinir sixilmasını dəqiq təyin etmək üçün MRT müayinəsi məsləhət görülür.

Salam heykİm men 7 ay evel dİsg yİrtİqİ emelyatİ olmuwam İndİ İsdİyİrem nafdalana gedem bİlmek İsdİyerdİm nafdalanİn hec bİr zİyanİ olmaz kİ fesat vermez kİ mene xayİw edİrem cavab yazİn

Salam.Bel yırtığı əməliyyatından sonra qalıcı əlamətlər ola bilir.Bu zaman fizioterapiya oluna bilr.Naftalan sanatoriyasina gedə bilərsiz bu məqsədlə.Naftalan  bel nahiyyəsinde olan qan dövranini yaxşilaşdırır.

Keçmiş olsun 

Salam Hekİm. Men 3aydı emelİyyat olunmuşam İmplant qoyulub, fİksasİya emelİyatıdı. evvel sag ayagım da agrılar olurdu geze bİlmİrdİm onlar hec bİrİ qalmadı. ama sol da bel den bİr az awagı sankİ harasa deymİş kİmİ agrı var, gezende İncİtmİr ama uzan

Salam

Onurğa sütünda implantla olunan  fiksasiya əməliyyatlardan sonra vaxt aşırı olaraq kontrol müayinələrdən keçilməsi məsləhətdir.

Salam Bəhruz bəy .Boyun yırtığından emelİyyat olunduqdan sonra nelere dİqqet edİlmelİdİr? Boyunda yenİden yİrtİq emele gele bİlermİ? Öncədən təşəkkür edİrəm.

Salam.Boyun yırtığı əməliyyatı zamanı  cixarılan fəqərəarası diskin yerinə xususi implant yerleshdirilir ki bu da her iki feqerenin bir birinə sonradan birleshmesine şərait yaradır.Boyun yırıtığı əməliyyatından sonra bir nece ay yaxşı olar ki boyun nahiyyəsində keskin herəkətlər olunmasın hemin nahiyyənin  tam sagalmasina qədər.Boyun yırtığının bel yırtıgından fərqli olaraq disk tam cixarilir və  cıxarılan nahiyye implant qoyuldugundan həmin disk seviyyəsində yeniden disk yırtığının əmələ gəlmə ehtimalı yoxdur.Başqa fəqərə arasi disklərdə yırtıq əmələ gələ bilir.

Keçmiş olsun 

salam.Th12 feqere korpusunda 2016 cİ İlde hemangİoma lehİneT1 ve T2 sekansda hİper İntensİv saheler İzlenmİwdİr.bu muayİneden İkİ İl kecİr mene hec bİr mualİce tetbİq olunmadİkİ ehdİyac yoxdur.hal hazİrda menİm belİmde dehwetlİ agrİlar olurkİ agrİdan

Salam.

Onurğa sütünunda fəqərə cisimlərində rast gəlinən hemangiomalar adətən kiçik ölçülərdə olur və belə hemangiomalara heç bir müalicə lazım gəlmir .Əgər hemangiomaların ölçüləri böyük ölçüdə olarsa onda fəqərənin patoloji sınıgına səbəb ola bilir ki,belə hallarda hemangioma onurga kanalina dogru inkişaf edib onurğa beyini və sinirləri sıxmırsa həmin fəqərəyə sement vuraraq fəqərə cisminin möhkəmliyini artırmaq  lazım gəlir.Əgər hemangioma onurğa kanalına doğru inkişaf edərək onurğa beyini sıxarsa onda açıq cərrahi əməliyyat icra olunub həmin onurğa beyini sıxan hemangioma xaric edilməlidir.

Salam Həkİm. anamda MRT müayİnsənİdən sonra belİndə İkİ yırtıq və sİnİr sıxılması olduğu bİldİrİldİ. Ayağı şİşİr və çox ağrıyır. Öyrənmək İstərdİm kİ ayağnın şİşməsİ və ağrısının bellə əlaqəsİ varmı?

Salam

Fəqərə arası disk yırtıqlarında beldə və ya boyunda oln agrıların qola və ayağa yayılması ola bilir,Ayaqlarda şişkinliyin olması sinir mənşəli deyil  ,urək qan damar sistemində problemin olmasının göstəricisidir.

Fəqərə arası dİsk yırtığında nə zaman İmplant yerləşdİrİlİr?

Fəqərə arası disk yırtığı zamanı fəqərələrdə stabilliyin pozulması olarsa və bu funksional rentgenlərlə təsdiqlənərsə bu zaman stabilizasiya məqsədi ilə implantlardan istifadə oluna bilər. İmplant istifadəsi fəqərə arası disk yırtığı əməliyyatından sonra təkrarı yırtığın əmələ gəlməsini və bel ağrısının qarşısını almış olur.

Uşaqlarda anadan gəlmə onurğa beyİn yırtıqları nə vaxt əməlİyyat olunması məsləhətdİr?

Uşaqlarda anadan gəlmə onurğa beyin yırtıqları xəstənin vəziyyəti imkan verirsə tez olunması məsləhət sayılır.Vaxtında olunmuş cərrahi əməliyyat yaranın infeksiyalaşmasını və sonrakı nevroloji defisitlərin artma riskini azaldır. 

Fəqərə arası dİsk yırtığı əməlİyyatından sonra dİsk yırtığının yenİdən yaranma ehtİmalı varmı?

Bel nahiyyəsində olan fəqərə arası disk yırtıqların cərrahi əməliyyatından sonra disk yırtığın yenidən yaranma ehtimalı  azda olsa da var,Bu onurğada həmin fəqərələr arasında olan stabilliyin pozulması səbəbindən sonra daha çox yaranır.Orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən  aslı olaraq disk toxumasının bərpasına yönləndirilmiş tədbirlərdən sonrada yarana bilir.

Baş beyİn şİşİnİn İlkİn əlamətlərİ hansılardır?

Beyin şişləri ilkin olaraq ümumi beyin əlamətləri dediyimiz simptomlarla özünü biruzə verir.Ümumi beyin əlamətlərinə baş ağrısı,baş gicəllənmə,ürək bulanma,qusma ,halsizlıq,yuxuya meyillik və.s.aiddir. Xəstəlik inkişaf etdikce beyin şişin böyüməsi səbəbindən beyində yerləşdiyi yerə görə məhəlli əlamətlər üzə çıxmağa başlayır.Bunlara isə əldə və ayaqda əzələ zəifliyi ,qoxu pozğunluğu,eşitmə pozğunluğu.görmə pozğunluğu,psixi pozğunluq və s. Xəstələr adətən məhəlli əlamətlər üzə cixdığı vaxt beyin patologiyasından şübhələnərək nevropatoloqa və ya neyrocərraha müraciət edirlər.Bəzən xəstələr yalnışlıqla yuxarıda sadalanan şikayətlərlə müxtəlif ixtisaslı həkimlər tərəfindən müalicələr alırlar ki, bu da xəstəliyin ağırlaşmasına səbəb olur.Yuxaridakı şikayətlərdən bir neçəsi olduqda  yaxşı olar ki,neyrocərraha müraciət edəsiz və ya baş beyinin KT müayinəsindən keçəsiz.

Fəqərə arası dİsk yırtığı əməlİyyatının hansı rİsklərİ var?

Heç bir əməliyyat qarantılı deyil.Bütün cərrahi əməliyyatların ümumi və spesifik  riskləri- ağırlaşmaları var.Biz əməliyyat öncəsi bütün xəstələrimizə riskləri  izah edirik.Belə ki, bu əməliyyat ümumi anesteziya və ya spinal anesteziya altında icra olunur.Bu səbəbdən əməliyyatın ağılaşmaları anesteziyaya  və cərrahiyyə bağlı olmaqla iki qrupa ayrılır.Anestezioloji  risklər hər zaman anestezioloq tərəfində izahlanır.Hər xəstəyə fərdi olaraq anesteziya növü və dərman seçimi edilir. Əməliyyat zamanı və sonrakı   cərrahi risklərə isə  qanaxma ,sinir kökcüyün zədələnməsi,dural kisənin zədələnməsi –likvoreya,yalnış məsafə icrası,infeksiyalaşma, yaranın sağalmasının gecikməsi,reoperasiya aiddir.Bu risklərdən qaçınmaq üçün həkim tərəfində xəstənin xəstəliyi dəqiqliklə araşdırılır.Xəstədə olan bütün xəstəliklər soruşdurulur. Əgər hər hansi  istər cərrahi istərsədə anestezioloji  risklərin baş vermə ehtimalı düşünülürsə başqa müalicə taktikası seçilir.

Neçə mm ölçüdə olduqda fəqərə arası dİsk yırtığı cərrahİ əməlİyyata göstərİşdİr?

Fəqərəarası disk yırtığın ölçüsü cərrahi əməliyyata göstəriş ola bilməz. Cərrahi əməliyyata göstəriş davamli ağrı simptomu və kobud nevroloji defisitlər(   Əzələlərin zəifliyi və arıqlaması, çanaq üzvlərin funksiyasının pozulması, və s.) olmasıdır.Bəzən ölçünün kiçik olmasina baxmayaq yuxarıdakı əlamətlər varsa cərrahi əməliyyat məsləhətdir və ya əksinə ölçüsü böyük olan yırtıqda ciddi əlamətlər olmasa əməliyyat gərəkdirməz. 

Məndə fəqərəarası dİsk yırtığİnİn olmasını nece bİlərəm?

Fəqərəarasi disk yırtığı boyun və beldə olan ağrıların müvafiq olaraq qola və belə yayılması,əldə və ayaqda zəiflik,keylik əzələ gücün zəifləməsi ilə özünü biruzə verir.Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün  müvafiq nahiyyənin MRT muayinəsi məsləhətdir.

dr. warren

Mən, ehtiyacı olan hər kəsə, mütəxəssisin cavablandıra biləcəyi sorğu və suallarlar üçün sizə kömək etməyə hazıram.

back to top button